Tài liệu tham khảo

FINALE Fireworks UserGuide (.PFD)

- Link Mediafire

 

Showsim 3D (.HTML) - Giải nén và chạy file default.htm

- Link Mediafire

 

Một số tài liệu về Kịch bản phân cảnh (.PFD)

Link Mediafire

 

Giới thiệu sơ lược một số loại Pháo hoa thông dụng

- Link MediaFire